کتاب”Project Management in the Oil and Gas Industry”

کتاب”Project Management in the Oil and Gas Industry” پروژه های نفت و گاز دارای ویژگی های خاصی هستند که در مدیریت پروژه(Project Management) به تکنیک متفاوتی نیاز پیدا می‌کنند. توسعه هر کشوری بستگی به توسعه ذخایر انرژی از طریق سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز با استفاده از اکتشافات خشکی و فراساحلی، حفاری … ادامه خواندن کتاب”Project Management in the Oil and Gas Industry”

۹,۵۰۰ تومان – ۹,۵۰۰ تومان