1

توضیحات محصول

Deaerator یا هوازدا و کاربرد آن در صنعت نفت و گاز

دي اریتور Deaerator در حقیقت وسیله اي است که براي جدا سازي گازهاي نامحلول آب تغذیه ي
بویلر بخار، به کار میرود. اکسیژن دلیل اصلی خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، بویلر و پمپها می باشد. این در حالی است که اگر آب تغذیه بویلر علاوه بر اکسیژن داراي کربن دي اکسید نیز باشد، آنگاه
PH آب کاهش یافته و خاصیت اسیدي به آب داده می شود، که این آب اسیدي موجبات سرعت در خوردگی آهن می شود.دي اریتورها براي پایین آوردن میزان اکسیژن حتی تا ppm 20 یا کمتر از آن مورد استفاده قرار میگیرند.  

نظری بدهید