1

توضیحات محصول

کتاب چاه نگاری به روش تشدید مغناطیسی هسته ای اصول و کاربردها

(NMR LOGGING PRINCIPLES & APPLICATIONS)

نویسندگان:

George R. Coates, Lizhi Xiao, Manfred G. Prammer

با حمایت کمپانی هالیبرتون

 

نظری بدهید