Oil-and-the-Western-Economic-Crisis-cover-2

توضیحات محصول

کتاب “نفت و بحران اقتصادی غربی Oil and the Western Economic Crisis”

نویسنده: هلن تامپسون (Helen Thompson)

ناشر: Palgrave Macmillan

سال نشر: 2017

قیمت در آمریکا: $60.66

این کتاب موقعیت نفت را در مقوله‌های اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر  غرب با آن روبرو است، توضیح می دهد. تامپسون در این کتاب مشکلاتی را که قیمت در حال افزایش نفت در سال‌های منتهی به ورشکستگی سال 2008 به‌وجود آورد و سختی‌هایی که امروزه یک بازار ناپایدار نفت ، بازیابی اقتصادی را تحت بدهی‌ زیاد، رشد کند و تسهیل کمی قرار می‌دهد،تشریح می‌کند.

نویسنده در این کتاب معتقد است گره گوردی که ناشی از پویش اقتصادی و سیاسی عرضه و تقاضای نفت در اقتصاد بین المللی امروز است، چالشی اساسی برای فرض پیشرفت اقتصادیِ جای گرفته در انتظارات دموکراتیک غربی است.

سرفصل بخش‌های مختلف این کتاب به شرح زیر است:

1) Introduction
2) The Spectres of Peak Conventional Oil and Stagflation
3) Salvation and Damnation: The Rise of Non-conventional Oil and Quantitative Easing
4) Revisiting the 1970s
5)Conclusions 

نظری بدهید