کتاب”The Imperial College Lectures Vol.5: Fluid Flow in Porous Media”

کتاب “The Imperial College Lectures in Petroleum Engineering, Volume 5: Fluid Flow in Porous Media” کتاب”The Imperial College Lectures Vol.5: Fluid Flow in Porous Media” در قالبی خودشمول و بی نیاز به هرگونه کتاب دیگر، معادلات جریان سیال در محیط های متخلخل را با تمرکز بر موضوعات و مسائل مربوط به مهندسی مخزن نفت پوشش … ادامه خواندن کتاب”The Imperial College Lectures Vol.5: Fluid Flow in Porous Media”

۶,۰۰۰ تومان – ۶,۰۰۰ تومان