کتاب”Process Engineering: Addressing the Gap between Study and Chemical Industry”

کتاب” Process Engineering: Addressing the Gap between Study and Chemical Industry یا مهندسی فرآیند: پرداختن به شکاف بین مطالعه و صنایع شیمیایی” هدف کتاب Process Engineering: Addressing the Gap between Study and Chemical Industry یا مهندسی فرآیند: پرداختن به شکاف بین مطالعه و صنایع شیمیایی نوشته شده توسط مایک کلیبر،صرفا تنها ارائه یک کتاب درسی … ادامه خواندن کتاب”Process Engineering: Addressing the Gap between Study and Chemical Industry”

۹,۵۰۰ تومان – ۹,۵۰۰ تومان