کتاب”Plant Layout and Piping Design for the Oil and Gas Industries”

کتاب”The Engineer’s Guide to Plant Layout and Piping Design for the Oil and Gas Industries” کتاب”The Engineer’s Guide to Plant Layout and Piping Design for the Oil and Gas Industries” به مهندسان خط لوله و مدیران کارخانه یک منبع برای طراحی، مدیریت و اجرای سیستم های لوله کشی  ایمن و کارآمد برای عملیاتهای امروزی ، … ادامه خواندن کتاب”Plant Layout and Piping Design for the Oil and Gas Industries”

۱۱,۰۰۰ تومان – ۱۱,۰۰۰ تومان