کتاب”CO2-Reservoir Oil Miscibility”

کتاب “CO2-Reservoir Oil Miscibility: Experimental and Non-experimental Characterization and Determination Approaches “ کتاب CO2-Reservoir Oil Miscibility: Experiential and Non-Experimental Characterization and Determination Approaches آخرین رویکردهای تجربی و غیر تجربی مورد استفاده برای توصیف سریع و قابل اعتماد و تعیین امتزاج‌پذیری نفت مخزن CO2 را از نظر حداقل فشار برای امتزاج پذیری(MMP) مورد بررسی قرار می … ادامه خواندن کتاب”CO2-Reservoir Oil Miscibility”

۴,۰۰۰ تومان – ۴,۰۰۰ تومان