کتاب “مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز”

کتاب “مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز Project Management for the Oil and Gas Industry: A World System Approach“ کتاب “مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز Project Management for the Oil and Gas Industry: A World System Approach” با مجموعه ای از چالش های منحصر به فرد همراه است که شامل مدیریت علوم ، فناوری و … ادامه خواندن کتاب “مدیریت پروژه برای صنایع نفت و گاز”

۹,۰۰۰ تومان – ۹,۰۰۰ تومان